Κανονισμός για Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα
⇦ Πίσω στα νέα

Κανονισμός για Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα

12η Τροποποίηση του Κανονισμού EU/10/2011

Στις 11 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός ΕU/2019/37. Πρόκειται για τη 12η τροποποίηση του Κανονισμού EU/10/2011 σχετικά με τα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει τα επιστημονικά ευρήματα που έχει ήδη δημοσιεύσει η EFSA (European Food Safety Authority) και επιφέρει αντίστοιχες τροποποιήσεις στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα III του Κανονισμού.

- Όσον αφορά το παράρτημα I, πραγματοποιούνται 5 αλλαγές στον θετικό κατάλογο (πίνακας 1), προσαρμόζονται 4 ήδη εγκεκριμένες ουσίες (FCM 467, FCM 974, FCM 1066 και FCM 1068) και προστίθενται 3 νέες ουσίες στον κατάλογο (FCM 1059, FCM 1067 και FCM 1069). Ο πίνακας 2 προσαρμόζεται επίσης με την προσθήκη του περιορισμού Ν. 35 για τις ουσίες FCM 467, 744 και 1059.

- Προστέθηκε νέα σημείωση (27) σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης (πίνακας 3) και προσαρμόστηκαν οι λεπτομερείς προδιαγραφές του πίνακα 4 για την ουσία FCM 744.

- Τέλος, έγινε προσαρμογή στο σημείο 4 του παραρτήματος III, στο οποίο οι προσομοιωτές τροφίμων αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων για τη συμμόρφωση με το συνολικό όριο μετανάστευσης. Η μορφή αυτού του καταλόγου είχε ήδη προσαρμοστεί με τον Κανονισμό EU/2017/752 (πίνακας 3) και τώρα τροποποιείται με την προσθήκη ορίου PH.
Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2019. Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΕΕ/10/2011, ως είχε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να διατεθούν στην αγορά έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 και μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας της Α.Χατζόπουλος Α.Ε. που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Ο σχετικός κανονισμός ενσωματώνεται στο έγγραφο "Declaration of Compliance with Food Contact Legislation".

_ _ _ _ _ _ _

Δημόσια Διαβούλευση της Νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για την αξιολόγηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM). Η διαβούλευση θα διεξαχθεί από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαΐου και ο στόχος είναι να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι κατάλληλο και αποδίδει όπως αναμένεται. Στοχεύει επίσης στον εντοπισμό τυχόν "κρυφών" ζητημάτων ως συνέπεια της ισχύουσας νομοθεσίας. Τέλος, η αξιολόγηση θα δείξει εάν οι στόχοι και τα εργαλεία της νομοθεσίας FCM εξακολουθούν να είναι συναφή και συνεπή.

Η διαβούλευση απευθύνεται α) στους πολίτες - οι ερωτώμενοι δε χρειάζεται να έχουν ειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την νομοθεσία και β) σε εμπειρογνώμονες ή σε άτομα που έχουν προηγουμένως γνωρίσει τη νομοθεσία FCM και εργάζονται στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των κρατών μελών.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, η πλήρης διαβούλευση είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429/public-consultation_en