Υγεία και Ασφάλεια για όλους
⇦ Πίσω στα νέα

Υγεία και Ασφάλεια για όλους

Στην Α.Χατζόπουλος Α.Ε η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία είναι υψίστης σημασίας. Η διασφάλιση και των δύο καθημερινά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων μας και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε πλήρως τη σχετική νομοθεσία και, πέραν αυτού, τα υψηλότερα πρότυπα που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια, με τρόπο τέτοιο ώστε να μεγιστοποιείται η πρόληψη συμβάντων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, ασθένειες ή ατυχήματα μεγάλης κλίμακας για τους υπαλλήλους μας, τόσο εντός όσο και εκτός εταιρείας, αλλά και για όλους τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας.


Προς αυτή την κατεύθυνση, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

I. Εφαρμογή των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
ΙΙ. Ετήσιο υγειονομικό έλεγχο για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, προσαρμοσμένο στην εκάστοτε θέση εργασίας και ηλικιακή ομάδα.
III. Συνεχές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πράξη για όλους τους εργαζομένους, που αναπτύσσει τις δεξιότητές τους και τη γνώση τους για τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους.
IV. Διεξαγωγή τακτικών αξιολογήσεων κινδύνων και ελέγχων από εξειδικευμένο τεχνικό ασφαλείας με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας.
V. Προηγμένα μέσα ατομικής προστασίας για όσους εργάζονται ή εισέρχονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.
VI. Ειδικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου σε συγκεκριμένα τμήματα αυξημένου κινδύνου, όπως στην ανάκτηση διαλυτών και τα logistics.
VII. Ειδικά πρότυπα ασφαλείας για τρίτους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας.

Η περιοδική επανεξέταση του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση όλων των σχετικών διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση των παρεκκλίσεων από τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας συμμετέχει ενεργά στην τακτική αναθεώρηση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας για όλους.